برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.

لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

captcha


قیمت دامین

TLD Min. سالها انتقال تمدید کردن
.com 1 45,000 تومان 45,000 تومان
.info 1 50,000 تومان 50,000 تومان
.net 1 50,000 تومان 50,000 تومان
.org 1 50,000 تومان 50,000 تومان
.co.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان
.co 1 135,000 تومان 135,000 تومان
.biz 1 45,000 تومان 45,000 تومان
.ca 1 120,000 تومان 120,000 تومان
.asia 1 70,000 تومان 70,000 تومان
.in 1 45,000 تومان 45,000 تومان
.name 1 45,000 تومان 45,000 تومان
.us 1 40,000 تومان 40,000 تومان
.ac.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان
.sch.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان
.org.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان
.net.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان
.id.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان
.gov.ir 1 3,500 تومان 3,500 تومان
.ir 1 5,000 تومان 5,000 تومان